Legal disclaimer

1. Juridische mededeling

Bedankt voor het bezoeken van deze site. Deze juridische mededeling is bedoeld om u een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van deze site. Wij verzoeken u daarom vriendelijk het onderstaande zorgvuldig te lezen.

Deze website is uitsluitend bedoeld voor (para-)medische professionals.

2. Algemeen

Waar verwezen wordt naar “Nutricia” wordt bedoeld Nutricia Nederland B.V., alsmede alle aanverwante ondernemingen en licentienemers, tenzij anders wordt vermeld. Toegang tot en gebruik van deze site is onderworpen aan de in deze mededeling genoemde voorwaarden. Nutricia behoudt zich het recht voor deze voorwaarden, alsmede deze site te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Op deze voorwaarden en deze site is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Intellectueel Eigendom

Auteursrechten © 2011 Nutricia Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Alles wat op deze site voorkomt wordt beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten berusten bij Nutricia, aanverwante ondernemingen of licentienemers, tenzij anders wordt vermeld.

4. Gebruik

Alles wat op deze site voorkomt mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is strikt verboden deze site of onderdelen daarvan te verveelvoudigen, door te sturen, te distribueren, te wijzigen, te verkopen, te publiceren , uit te zenden, permanent op te slaan of te laten circuleren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nutricia.

5. Aansprakelijkheid

Hoewel Nutricia de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de accuraatheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site of enig andere site die aan deze site is gekoppeld. Nutricia is voorts niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade ontstaan door virussen of ontstaan door gebruik in welke vorm dan ook van de inhoud van deze site, door gebruik van de site zelf of door gebruik van de aan deze site gekoppelde sites.

6. Privacy beleid

Persoonlijke gegevens die u ons doet toekomen, bijvoorbeeld om per e-mail informatie in te winnen, zullen uiterst vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Nutricia is overigens niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de sites van derden die aan deze site zijn gekoppeld.